sobota, 17 październik 2020 14:11

Praca na odległość i rezydencja podatkowa

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
rezydencja podatkowa rezydencja podatkowa

Praca na odległość od kilku lat cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Wobec zagrożenia wirusem COVID-19 i pandemii korzystanie z tej formy wykonywania obowiązków zawodowych stało się nolens volens jeszcze częstszym zjawiskiem. Pracę na odległość można również wykonywać poza terytorium Polski, jednak na rzecz polskiego pracodawcy.

Pracodawca jako płatnik odpowiada za zgodne z prawem rozliczenie należności publicznoprawnych, zatem przede wszystkim podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Więcej o finansach na https://monotematycznaona.pl/finanse

Rezydencja nad Wisłą

Chcąc mówić o konsekwencjach wykonywania pracy zagranicą na rzecz pracodawcy polskiego (tzw. praca transgraniczna) na polu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT, Personal Income Tax) podstawowe znaczenie ma tzw. status rezydencji podatkowej pracownika transgranicznego. Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity ukazał się w Dzienniku ustaw w roku 2020) postanawia, że osoby fizyczne, które są polskimi rezydentami podatkowymi podlegają w naszym kraju obowiązkowi podatkowemu od całości przychodów (dochodów), niezależnie od miejsca położenia ich źródeł. Takie ujęcie to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Rezydent podatkowy to natomiast osoba, która ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Verba legis

Osoba mające miejsce zamieszkania w Polsce dla celów podatkowych również doczekała się definicji legalnej. By osoba fizyczna zyskała taki status, zatem podlegała obowiązkowi podatkowemu, winna posiadać na terenie naszego kraju tzw. ośrodek interesów życiowych. Synonimem tego określenia jest centrum interesów osobistych lub gospodarczych tejże osoby. Oprócz tego status taki nabywa się w wypadku spełnienie drugiego z warunków przewidzianych przez ustawę: należy przebywać w granicach Rzeczypospolitej przez co najmniej 183 dni w każdym roku podatkowym (rok podatkowy w Polsce to rok kalendarzowy). Nie jest konieczne spełnienie wszystkich powyższych warunków jednocześnie – stąd w ustawie znalazł się spójnik „lub” a nie „i” albo „oraz”.

W kraju i zagranicą

Warto również pamiętać, że polscy nierezydenci podatkowi, czyli osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w RP podlegając obowiązkowi podatkowemu jedynie w zakresie dochodów (przychodów), które uzyskały na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy). Do opodatkowania dochodów z pracy konieczne jest by praca ta była fizycznie wykonywana w Polsce. Miejsce wypłaty wynagrodzenia nie ma znaczenia. Trzeba ponadto wziąć pod uwagę prawo państwa, z którego terytorium świadczona jest praca zdalna oraz umów bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania.